Skip to main content

Bekijk hier de GuestCam Cases

Privacy Policy

 1. VOORAFGAAND

GuestCam BV, met maatschappelijke zetel te Lochtemanweg 96 bus 6, 3550 Heusden-Zolder, België en met ondernemingsnummer 0756.847.646 (hierna: “Guestcam”) hecht veel waarde en belang aan je privacy en de veilige verwerking van je persoonsgegevens bij het gebruik van de website https://www.guestcam.be/. Wij willen de gegevens van onze gebruikers en leden optimaal beschermen tegen verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen en enige andere onrechtmatige verwerking.

Wij zullen je persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Europese Verordening van 27 april betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: “AVG”) evenals de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Met deze Privacyverklaring wil Guestcam je als betrokkene, in de zin van de AVG, en als gebruiker van de website https://www.guestcam.be/ informeren over de verwerkingen en je afdoend informeren, o.a. over je rechten als betrokkene.

Guestcam wenst je er op te wijzen dat de verstrekking van bepaalde verplicht aangegeven persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde betreft om onze diensten te kunnen leveren. Bij gebreke aan voormelde persoonsgegevens zullen de diensten niet of slechts gebrekkig aangeboden kunnen worden door Guestcam.

Waar nodig zullen wij je als betrokkene om een geïnformeerde, vrije, ondubbelzinnige en specifieke toestemming vragen voor het uitvoeren van bepaalde verwerkingshandelingen.

Het is mogelijk dat ons privacy beleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring. Het is dan ook aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist.

 1. WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

Verwerkingsverantwoordelijke(n):

In het kader van deze privacyverklaring dewelke handelt over het gebruik van https://www.guestcam.be/ dient Guestcam beschouwd te worden als de verwerkingsverantwoordelijke. Guestcam bepaalt immers in dit verband alleen, of in samenwerking met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens.

U kan ons steeds bereiken door gebruik te maken van onderstaande contactgegevens:

                 GuestCam Bv

                 Lochtemanweg 96 bus 6

                 3550 Heusden-Zolder

Ondernemingsnummer: 0756.847.646

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: https://www.guestcam.be/

Verwerker(s):

Guestcam verwerkt je persoonsgegevens soms middels tussenkomst van derde-dienstverleners die hiertoe duidelijke instructies ontvangen en je persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform de schriftelijke instructies van Guestcam en de AVG.

Telkens als Guestcam zulke verwerkers inschakelt draagt zij er zorg voor dat zij met deze verwerkers een overeenkomst afsluit zoals vereist door de AVG. Deze overeenkomst garandeert dat deze verwerkers afdoende garanties bieden opdat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en dat uw rechten als betrokkene gegarandeerd blijven.

Deze verwerkers kunnen je steeds worden meegedeeld op verzoek.

Ontvanger(s):

In het kader van haar dienstverlening naar u toe kan het noodzakelijk zijn dat Guestcam persoonsgegevens verstrekt aan derden.

Teneinde u toe te laten optimaal gebruik te maken van de functionaliteiten van de website kan het gebeuren dat uw persoonsgegevens worden verstrekt aan aanbieders van deze functionaliteiten. Deze verstrekking van persoonsgegevens blijft uiterst beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor het aanbieden van deze functionaliteiten. De ontvangers kunnen je steeds worden meegedeeld op verzoek.

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Guestcam verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven.

Zo zal Guestcam in het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in deze privacyverklaring.

Een lijst van categorieën van persoonsgegevens die mogelijks worden verwerkt door je gebruik kan je hier terugvinden:

 • Persoonlijke identificatiegegevens;
 • Elektronische identificatiegegevens;
 • Vrijetijdsactiviteiten en interesses;
 • Afbeeldingen.
 1. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN U PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Guestcam verwerkt je persoonsgegevens hoofdzakelijk om de functionaliteiten van de website correct en op intuïtieve wijze aan te bieden en waar nodig gepast te reageren op je verzoeken. Guestcam verwerkt je persoonsgegevens daarnaast om je als gebruiker van de website te voorzien van een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring.

De verwerking van gegevens dewelke je verstrekt via het gebruik van de website zal alleszins gebeuren voor volgende specifieke doeleinden:

 • Om jou te kunnen contacteren na het invullen van het contactformulier;
 • Om de website aan te passen aan je specifiek gebruik ervan;
 • Om fraude en misbruik te voorkomen.

De gebruiker verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan Guestcam en kan op die manier een zekere controle uitoefenen op de juistheid en minimalisatie ervan. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zouden zijn, kan Guestcam beslissen in afwachting van de aanvulling of correctie bepaalde functionaliteiten te schorsen.

 1. DOORGIFTE BUITEN DE EUROPEES ECONOMISCHE RUIMTE?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte, behoudens wanneer persoonsgegevens worden verstrekt aan aanbieders van functionaliteiten op onze website. In laatstgenoemd geval kan het voorkomen dat deze ontvangers deze verwerken buiten de Europees Economisch Ruimte en zal Guestcam er zorg voor dragen dat deze doorgifte gebeurt in overeenstemming met de AVG.

 1. JE RECHTEN ALS BETROKKENE

                 6.1.          Garantie van naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens

Guestcam verwerkt je persoonsgegevens enkel:

 • Conform de doeleinden zoals hier bepaald of op een wijze dewelke niet onverenigbaar is met dit oorspronkelijk doel;
 • Op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze waarbij de verwerking, al naargelang het geval, wordt gesteund op volgende grondslagen: toestemming, gerechtvaardigd belang, uitvoering overeenkomst of een wettelijke verplichting;
 • Op een wijze dewelke proportioneel is met het vooropgestelde doel;
 • Op een juiste wijze;
 • In principe tijdens een periode gelijk aan twee (2) jaar na de laatste activiteiten op het Platform;
 • In gevallen door de wet bepaald, tijdens periode dewelke gelijk is aan de wettelijke bewaartermijn;
 • Op een wijze dewelke voldoende waarborgen omvat tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en / of onopzettelijk verlies of beschadiging.

                 6.2.          Recht op inzage

Elke gebruiker dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst heeft het recht om van Guestcam uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens.

Je hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om de) termijn (te bepalen) gedurende dewelke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die je kan uitoefenen overeenkomstig de AVG.

Indien je wenst jouw recht op inzage / rectificatie / wissing te gebruiken, zal Guestcam hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in je hoofde bestaat. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Je kan je recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Guestcam. Guestcam zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

Als gebruiker heb je daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door Guestcam te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen dewelke Guestcam zal beoordelen:

 • Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • Wanneer je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Wanneer jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

                 6.3.          Recht op beperking van de verwerking / recht van bezwaar

Als gebruiker heb je het recht van Guestcam een beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens;
 • De verwerking van Guestcam blijkt onrechtmatig en je wenst geen wissing van de persoonsgegevens;
 • Guestcam heeft je persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, doch je hebt deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Guestcam dient de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te beoordelen en dit gedurende deze periode.

Je hebt bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Guestcam staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij Guestcam dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw recht op bezwaar.

Je hebt daarnaast het recht niet te worden onderworpen aan geïndividualiseerde en volledig geautomatiseerde besluitvorming wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit je in aanzienlijke mate kan treffen. U kan echter steeds zelf ingrijpen op zulke besluitvorming of een menselijke tussenkomst vorderen.

Tot slot heb je het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing.

Indien je wenst jouw recht op bezwaar / beperking van de verwerking te gebruiken, zal Guestcam hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                 6.4.          Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan Guestcam verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens louter rust op jouw toestemming.

Indien je wenst jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid te gebruiken, zal Guestcam hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                 6.5.          Recht op vergetelheid

Telkens wanneer je Guestcam terecht hebt verzocht om gegevens te rectificeren, te wissen of nog beperkt te verwerken zal Guestcam elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning zou vergen. Je kan ook steeds informatie ontvangen over deze ontvangers.

                 6.6.          Recht op het intrekken van je toestemming / recht om klacht in te dienen

Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóórde intrekking daarvan onverlet. Daarnaast heb je het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens door Guestcam bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Indien je wenst jouw recht op inzage te gebruiken, zal Guestcam hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                 6.7.          Recht op informatie en transparantie

Bij de uitoefening van je rechten zal Guestcam steeds handelen in overeenstemming met de AVG en zodoende alle in de AVG vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke je in een eenvoudige taal zal ontvangen.

De termijnen voor het beantwoorden van je verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit / veelheid van je verzoeken, verlengd worden. Guestcam zal je daartoe binnen één (1) maand na ontvangst van je verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van het waarom van deze verlenging.

 1. VEILIGE VERWERKING

Guestcam erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is van gegevensbescherming.

Daarom neemt Guestcam gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

 1. COOKIES

Tijdens het gebruik van de website kunnen zogenaamde “cookies” op je opslag worden geplaatst teneinde bepaalde keuzes van de terugkerende gebruiker te herinneren of om je bepaalde functionaliteiten aan te bieden.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze verklaring inzake cookies, beschikbaar op de website.